• Home
 • Blog
 • Logistic
 • การกระจายสินค้าใน Warehouse รูปแบบใหม่ ด้วย Put To Light System Solution

การกระจายสินค้าใน Warehouse รูปแบบใหม่ ด้วย Put To Light System Solution

Put To Light คือ “การวางตามไฟ” ซึ่งมีหลักการง่าย ๆ คือ การนำอุปกรณ์ Put Tag ไปติดตาม Shelf ของสินค้า โดยเมื่อมี Order ที่จะทำการจัดสินค้า ระบบจะแสดงไฟตามจำนวนสินค้าที่ต้องวางของ Order นั้น

put17

ตัวอย่างเช่น
คลังสินค้า ABC ในแต่ละวันจะมี Order ที่จะกระจายสินค้าไปยังสาขาต่างๆ เข้ามาในระบบ พนักงานจะทำการปริ้น Label ของ Order ที่จะทำการจัดสินค้า และ Scan Order นั้นเข้าระบบ โดย Put Tag ที่ติดตั้งไว้สาขาละ 1 Tag จะแสดงไฟตามจำนวนสินค้าที่ต้องหยิบ จากนั้นพนักงานจะทำการหยิบสินค้าวางตามไฟที่แสดงอยู่บน Put Tag และกดปุ่ม Confirm จนครบตาม Order
สำหรับ Put To Light นี้สามารถจัดสินค้าตามการScan Order หรือ Sequence ของ Order ที่มีอยู่ในระบบได้เช่นกัน

image process monitor

image kpi

ประโยชน์ของระบบ Put To Light

 1. เพิ่มความรวดเร็วในการหยิบสินค้าได้ถึง 40 – 50 %
 2. ช่วยลดจำนวนพนักงานในการจัดสินค้า
 3. ช่วยลดเวลาในการจัดสินค้า
 4. ช่วยลดกระดาษในการจัดสินค้า ( ไม่ต้องใช้กระดาษในระบบ Put To Light )
 5. ช่วยลดข้อผิดพลาด (Error) ในการทำงาน เช่น หยิบสินค้าผิดรายการ หรือ หยิบสินค้าเกินจำนวน
 6. ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยไม่ต้องมีประสบการณ์แต่อย่างใด
 7. ส่งสินค้าได้ทันต่อเวลามากขึ้น ( ทำให้เพิ่มยอดการสั่งสินค้า )
 8. สามารถรับรู้สถานะการจัดสินค้าในแต่ละ Order หรือ แต่ละสาขา ได้อย่าง Real Time
 9. สามารถสร้างความกระตือรือร้นให้กับพนักงานในการจัดสินค้า โดยระบบจะแสดงค่า KPI ของแต่ละ Zone ที่พนักงานรับผิดชอบ ขึ้นจอ Monitor
 10. มีความปลอดภัยในการจัดสินค้า โดยก่อนเริ่มทำงานพนักงานต้องทำการ Scan บัตรพนักงาน เพื่อมอบหมาย Zone ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดสินค้า ซึ่งถ้าหากมีของหาย Supervisor สามารถดูข้อมูลในระบบเพื่อตรวจสอบว่า Zone ใดที่มีของหาย และพนักงานคนใดรับผิดชอบ
 11. สามารถกระจายการจัดสินค้าในแต่ละ Zone ให้เท่ากัน โดยใช้ข้อมูลการจัดสินค้าของแต่ละ Zone ( Zone Report ) มาวิเคราะห์ เพื่อแบ่งคนในการทำงานแต่ละ Zone