ทำไมต้อง MES ? แล้ว MES มันดีอย่างไร?

ปัจจุบันระบบ ERP มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใด มีลักษณะการใช้งานเช่นไรก็ตาม ล้วนแต่เป็นระบบที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั่วองค์กร เพราะเป็นระบบที่ครอบคลุมตั้งแต่การขาย, ลูกค้าสัมพันธ์, การเงิน, จัดซื้อ, สินค้าคงคลัง, บุคคล, ควบคุมคุณภาพ และวางแผนการผลิต เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญเพราะนอกจากสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคว่ามีความต้องการสินค้ามากน้อยแค่ไหน และลักษณะความต้องการสินค้าเป็นอย่างไร ยังช่วยให้ทราบกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งสะท้อนต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริงของสินค้า โดยนำเสนอแก่ผู้บริหารผ่านรายงานรูปแบบต่าง ๆ
8729530
แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่รวบรวมไว้ในระบบ ERP มีความถูกต้องน่าเชื่อถือแค่ไหน ใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงแล้วส่งกลับไปยังระบบ ERP ระบบมีความ Real-time มากพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแผนเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดฝันได้ดีเพียงไร เราใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรได้ดีแค่ไหน จากแนวคิดเบื้องต้นเหล่านี้ ทำให้เกิดการพัฒนาระบบ MES ขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่เน้นไปที่การตรวจจับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างกระบวนการผลิตซึ่งจะครอบคลุม 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
PRODUCTION
PERSONNEL
QUALITY
ด้วยข้อจำกัดบางประการของโปรแกรม ERP ที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาเข้าสู่ระบบ โปรแกรม MES จึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ ERP และหน้างานเพื่อให้ข้อมูลมีความใกล้เคียง Real-time มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ MES เป็นตัวมอนิเตอร์เพื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนพื้นที่หน้างานเพื่อตัดสินใจดำเนินการเฉพาะหน้าได้อีกด้วย
_5894004_orig
_5517791_orig
http://www.riverplus-automation.com/mes.html
ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-989-5786 (คุณ วรภัทร)