• Home
  • Blog
  • Event
  • ภาพบรรยากาศการอบรม Cognex Dataman & Checker Training 2013 by Riverplus

ภาพบรรยากาศการอบรม Cognex Dataman & Checker Training 2013 by Riverplus

cognex dataman
Cognex Dataman & Checker Training
เมื่อวันที่ 27,28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัทริเวอร์พลัส ได้จัดอบรมในหัวข้อ “Cognex Dataman & Checker Training” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านวิช่ันแมชชีนเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญซึ่งสามารถนำมาใช้ประยุกต์กับการทำงานในโรงงานอุตสาหกกรรมได้อย่างหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มยานยนต์, กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, กลุ่มผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่มผลิตยา, กลุ่มผลิตบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น การนำเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่นมาประยุกต์ใช้นั้นมีหลากหลายวิธี อาทิ การตรวจสอบ, การคัดแยกประเภทสินค้า และการป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการผลิต, การนำทางให้หุ่นยนต์ เป็นต้น การนำเทคโนโลยีวิช่ันแมชชีนมาประยุกต์ใช้นั้น มีข้อดีหลายอย่าง เช่น ลดความผิดพลาดอันเกิดจากคน, ความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิต, ลดการเคลมของลูกค้า, ช่วยเพิ่มผลผลิต เป็นต้น ครั้งต่อไปของเราได้ที่ http://www.riverplus.com