• Home
  • Blog
  • Event
  • ภาพบรรยากาศการอบรม InfinityQS 2013 by Riverplus

ภาพบรรยากาศการอบรม InfinityQS 2013 by Riverplus

IQS_Training2013_1_01
IQS_Training2013_1_02
InfinityQS Training 2013
เมื่อวันที่ 17,22 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทริเวอร์พลัส ได้จัดอบรมในหัวข้อ “InfinityQS 2013 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรม Proficient ซึ่งเป็นโปรแกรม SPC ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท InfinityQS ภายใต้การควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกิจกรรมด้านคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพภายในโรงงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านตั้งใจ และให้ความสนใจกับเนื้อหาที่มีประโยชน์กันอย่างจริงจัง ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจ จนที่นั่งเต็มทั้ง 2 รอบ ทั้งนี้สามารถติดต่อรายละเอียดการฝึกอบรม InfinityQS ครั้งที่ 3 ของเราได้ที่ www.riverplus.com