• Home
 • Blog
 • Event
 • ภาพบรรยากาศงาน Logistics Digest Touring Seminar 2011 @ Rayong City Hotel

ภาพบรรยากาศงาน Logistics Digest Touring Seminar 2011 @ Rayong City Hotel

logistics digest2011 main
การจัดการซัพพลายเชนสามารถยกระดับการปฎิบัติการได้อย่างไร?


จากสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าที่ผันผวน การค้าเสรีที่เปิดกว้าง สภาวะการแข่งขันรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงเรื่องต้นทุนการผลิตเป็นสำคัญทำอย่างไรให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำสามารถแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของลูกค้าก็มีการเปลี่ยนแปลงมีความต้องการสินค้าและบริการที่หลากหลายขึ้น ผู้ผลิตและส่งออกจึงจำเป็นต้องดำเนินการตอบสนองลูกค้าให้ทันและสร้างคุณค่าสูงสุดให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการบริหารจัดการซัพพลายเชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากสาเหตุดังกล่าวผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องวางแผน รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ อาทิ แหล่งผลิต แหล่งวัตถุดิบ การวิเคราะห์กระบวนการอัตราการผลิตให้สัมพันธ์กัน ดังนั้นศาสตร์ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management) จึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรของท่านให้ยืนหยัดอยู่ในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน Logistics Digest นิตยสารเพื่อธุรกิจการค้าสำหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่ดำเนินการมากว่า 5 ปี เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรในภาคการผลิตได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ สามารถนำกลยุทธ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชนไปใช้ในสถานประกอบการได้จริงจึงเป็นที่มาของการจัด Logistics Digest Touring Seminar & Exhibition 2011 ในครั้งนี้ขึ้นวัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิต ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการด้าน Logistics & Supply Chain
 • เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัว แข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงเปิดเสรีทางการค้า
 • เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงวิธีการลดต้นทุนโดยใช้แนวคิดแบบลีน
 • เพื่อสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารมาประยุกต์ใช้ ช่วยลดระยะเวลาดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภคและซัพพลายเออร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพื่อเสริมสร้างอำนาจการแข่งขันของธุรกิจ ช่วยให้เกิดการประสานงานกันต่อเนื่องในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
ผู้เข้าฟังสัมมนา 100-150 ท่าน / จังหวัด

 • ผู้ประกอบการผลิต ส่งออก
 • ผู้จัดการโรงงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • ผู้จัดการคลังสินค้า
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ประเด็นการสัมมนา

 • ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์ซัพพลายเชน (Supply Chain Best Practices)
 • ซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมการผลิต (Supply Chain in Manufacturing)
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนด้วยระบบลีน (Lean Supply Chain Management)
 • การประยุกต์ใช้ไอทีในการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมการผลิต (IT Application for Logistics & Supply Chain in Manufacturing)
 • คลังสินค้าในอนาคต (Future Warehouse)
 • กลยุทธ์การลดค่าใช้จ่ายคลังสินค้า (Warehouse Cost Saving Strategies)
 • การเชื่อมโยง Supply Chain ในระบบอุตสาหกรรมการผลิต (Linking Supply Chain in Manufacturing)
รูปแบบการจัดงาน

 • สัมมนาเชิงวิชาการ การผลิต และการบริหารคลังสินค้า
 • เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ระหว่างนักวิชาการ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ ด้านโลจิสติกส์
 • แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารคลังสินค้า (Mini Exhibition) จำนวน 10 บริษัท
Booth ของ Riverplus ครับ อุปกรณ์มากมายเลยครับ


logistics digest2011 rayong 7 resize
logistics digest2011 rayong 4 resizeลูกค้าที่มาเยี่ยมชมและสนใจสินค้าใน Booth ของเราครับ


logistics digest2011 rayong 3 resize
logistics digest2011 rayong 6 resize
logistics digest2011 rayong 5 resize
logistics digest2011 rayong 1 resize
logistics digest2011 rayong 2 resize