• Home
  • Blog
  • Industrial IOT
  • ระบบตรวจสอบและเตือนภัยมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Monitoring and Alarm System)

ระบบตรวจสอบและเตือนภัยมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Monitoring and Alarm System)

ระบบตรวจสอบและเตือนภัยมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Monitoring and Alarm System)
ICPDAS_AirPollution001

คุณกำลังมองหาความสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสากรรมและคุณภาพชีวิตอยู่หรือไม่ ?
ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการตรวจสอบว่ามีมลพิษมาก เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), โอโซน (O3) ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เล็งเห็นว่ามลพิษทางอากาศอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ และเพื่อป้องกันมลพิษไอเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ระบบตรวจสอบและเตือนภัยมลพิษทางอากาศ” เพื่ออ่านสารมลพิษที่มีค่าที่สูงเกินปกติ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถใช้มาตรการเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการตรวจสอบว่ามีสารมลพิษหลายอย่าง เช่นฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10),คาร์บอนมอนอกไซด์(CO),ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2),ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2), ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2), โอโซน (O3), องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้เล็งเห็นว่ามลพิษทางอากาศสามารถเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เช่นโรคหัวใจ, โรคระบบทางเดินหายใจ,ปัญญาอ่อนในเด็ก,การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ของมนุษย์,หรือแม้กระทั่งโรคเรื้อรังที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีสารที่เป็นอันตรายในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อยู่อาศัยใกล้นิคมอุตสาหกรรมที่เกรงว่าจะประสบปัญหาที่เกิดจากสารมลพิษทางอากาศ รวมถึงการออกมาประท้วงของผู้อยู่อาศัย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รัฐบาล และ กรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) จึงได้มีคำสั่งกับโรงงานเพิ่มมาตรการรักษาและให้คำแนะนำกับโรงงานผู้ผลิตให้มีการติดตั้งระบบตรวจจับและเตือนภัยมลพิษทางอากาศ หรือการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มีการปล่อยมลพิษเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำ ขณะเดียวกันเพื่อลดมลพิษและปกป้องสุขภาพและการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมของผู้คน
ICP DAS ได้มีการวิจัยในหัวข้อเหล่านี้และมีการเปิดตัวโซลูชั่นของเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย สามารถนำไปใช้กับแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองเป้าหมายของ การดำเนินงานอย่างยั่งยืน
การประยุกต์ใช้งาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันมลพิษไอเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ เราขอแนะนำ”ระบบตรวจสอบมลพิษทางอากาศและการเตือนภัย ” ด้วยระบบนี้ ทำให้พนักงานสามารถเข้าจัดการกับเหตุการได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เมื่อมลพิษมีค่าเกินกว่าค่าที่กำหนด และเพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพที่ดีของพนักงาน
air004
ระบบและรายละเอียด
ระบบจะใช้อุปกรณ์ I-87017RCW ในการตรวจสอบความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศตลอด 24 ชั่วโมง แล้วบันทึกข้อมูลทุกๆ 30 วินาทีเก็บเป็นไฟล์ประจำวัน โดยปกติแล้วระบบการตรวจสอบนี้จะถูกติดตั้งภายนอกอาคารโดยไม่สามารถเดินสายสัญญาณได้ ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ I-8212W-3GWA เพื่อตอบสนองความต้องการแบบไร้สาย ผ่านระบบ(3G) อินเทอร์เน็ตและสามารถส่งรายงานประจำวันผ่านทาง E-mail หรือ FTP เซิร์ฟเวอร์ เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น ระบบจะทำการเก็บค่าตัวอย่างอากาศและส่งข้อความ (SMS) ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นต่อไป อีกอย่างหนึ่งพนักงานสามารถเปิดใช้ฟังก์ชั่นการสุ่มค่าตัวอย่างโดยการส่งข้อความ (SMS) ไปยังระบบนี้ได้อีกด้วย
ระบบการทำงาน
ระบบจะถูกแบ่งออกเป็น 6 ระบบย่อยในการทำงาน ตามความต้องการของผู้ใช้
air002
1.การทำความสะอาด (Clean)
ฟังก์ชั่นการทำความสะอาดอัตโนมัติ ก่อนที่จะใช้ถุงเก็บตัวอย่าง,จะต้องแยกอากาศทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้เกิดสูญญากาศและแล้วใช้ไนโตรเจนหรืออากาศบริสุทธิ์เพื่อล้างถุง ก่อนที่จะทำความสะอาดผู้ใช้ต้องตั้งค่าปริมาตรของถุงเก็บตัวอย่างและความเร็วปั๊ม ระบบจะใช้ค่าในการคำนวณเวลาการทำความสะอาด (ล้างใน / ล้างนอก) เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Clean”
2.การปรับเทียบ (Calibrating)
ก่อนที่จะเก็บตัวอย่างจะต้องมีการตั้งค่าอัตราการไหลที่เหมาะสมและข้อกำหนดที่ได้รับอนุญาตตามการรับรองมลพิษ ตามวิธีการวิเคราะห์อากาศที่ได้รับอ้างอิงที่เว็บไซต์ – IOSH อีกทั้ง”การปรับตั้ง” หน้า HMI ประจำวันตั้งค่าการสอบเทียบระยะเวลาค่าสัมประสิทธิ์การสอบเทียบและค่าเฉลี่ยการแสดงผลและการตั้งค่าความผิดพลาดของค่าความคลาดเคลื่อน ระบบจะส่งข้อความสั้นไปที่ผู้เกี่ยวข้องเมื่อค่าความคลาดเคลื่อนเกิดข้อผิดพลาดเกินขีดจำกัด
3.การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)
HMI หน้านี้เป็นฟังก์ชั่นการทำงานในระดับสูงซึ่งหมายความว่าจะปรับอากาศโดยอัตโนมัติ จะทำการเก็บตัวอย่างอากาศเมื่อค่าที่ตรวจพบเกินขีดจำกัด ผู้ใช้ยังสามารถปิดการใช้งานนี้และกด ปุ่ม “คู่มือตัวอย่าง” สำหรับการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าเวลาการสุ่มตัวอย่าง หรือการตั้งค่าหมายเลขถุงเก็บตัวอย่างแสดงความเข้มข้นของอากาศ และการตั้งค่าข้อความสั้นและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ระบบสามารถกำหนดให้ส่งข้อความสั้น ๆเมื่อได้มีการใช้งานฟังก์ชั่นเก็บตัวอย่างผ่านการส่งทางข้อความสั้นของผู้ใช้
4.สถานะ FTP
HMI หน้านี้สามารถแสดงสถานะส่ง / รับของข้อความ เครือข่ายไร้สาย 3G หรือสถานะการเชื่อมต่อ FTP และ สถานะความคืบหน้าของการอัปโหลดไฟล์ FTP ยังสามารถตั้งค่าเวลาการอัปโหลด FTP สำหรับรายงานประจำวัน
air003
5.การส่งอีเมล์
HMI หน้านี้สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชั่นอีเมล์, การแสดงผลเวลาการเชื่อมต่อหรือสถานะการตั้งค่าจำนวนของการส่งอีเมล์และการตั้งค่าที่อยู่อีเมล
6.การตั้งค่าอื่น ๆ
หน้าการจัดการผู้ใช้ต้องใส่รหัสผ่านเข้าสู่ระบบหน้านี้ HMI หน้านี้ให้การตั้งค่าวาล์วสามทางและปั๊มสวิทช์ควบคุม ที่ใช้สำหรับการทำความสะอาดและการสุ่มตัวอย่างและก็สามารถตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล์หรือ FTP เซิร์ฟเวอร์
การประยุกต์ใช้งานสินค้า :
โปรแกรม :
– โปรแกรม SoftLogic – ISaGRAF
ISaGRAF สนับสนุนการใช้งานการเขียนโปรแกรมภาษา PLC ตามมาตรฐาน IEC 61131-3 ประกอบด้วย Ladder (LD), Function Block Diagram (FBD), Sequential Function Chart (SFC), Structured Text (ST), จะช่วยให้คุณออกแบบและพัฒนาระบบได้อย่างรวดเร็ว
– HMI Designer – Soft-GRAF Studio (ฟรี!)
Soft-GRAF Studio เป็น โปรแกรม HMI ที่พัฒนาโดย ICP DAS การพัฒนาและแก้ไขหน้า HMI ทำได้ง่ายโดยการลากและวางวัตถุกราฟฟิก ในโปรแกรม ซึ่งมีให้เลือกใช้มากมายใน library ซึ่งจะช่วยให้คุณเริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมืออาชีพ โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือความรู้ด้านการโปรแกรมที่ซับซ้อน
Hardware:
– ISaGRAF WinCE PAC
air001
—————————————————————————
สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ที่ 085-490-4906 (คุณวีรเดช)
หรือ 0-2835-3539 www.riverplus.com