โรงแรมได้ประโยชน์จากระบบ Digital Signage อย่างไร

digital_signage_Kassenbereich_01
Hotel-Palacio-Azteca-2
โรงแรมได้ประโยชน์จากระบบ Digital Signage อย่างไร
1.ให้ข้อมูลแก่พนักงาน
Digital Signage ช่วยให้การส่งข่าวสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงานใน องค์กรจะไม่พลาดข่าวสารเร่งด่วนต่าง ๆ เลย ด้วยการส่งข้อมูลเบือ้งต้นผ่านจอด้วยความรวดเร็วและฉับพลัน ( Real Time )
2.ให้ข้อมูลแขกผู้มาพัก และ ผู้มาติดต่อ
ด้วยการติดตั้ง Digital Signage ในบริเวณที่มีคนเดินไปมาเป็นจํานวนมาก เช่นบริเวณ Lobby หรือ Front เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเช่น โปรโมชั่นร้านอาหาร ราคาห้องพัก ราคาน้ำมัน เที่ยวบินต่างๆ ข้อมูลฉุกเฉิน บริการพิเศษต่างๆ หรือ special package ต่างๆ โปรโมทกิจกรรมสัมนาใน โรงแรม หรือแม้กระทั้งแจ้งข่าวงานที่ห้องจัดเลี้ยง ผู้ที่มาติดต่อสามารถดูข้อมูลได้จากหน้าจอ
3.สร้างรายได้เสริมให้กับโรงแรม
Digital Signage เป็นตัวแสดง สื่อโฆษณา ได้เเป็นอย่างดี โดยอาจเพิ่ม Banner ร้านค้าต่างๆบริเวณโรงแรม หรือผู้สนับสนุน ต่างๆ เพื่อเป็นการโฆษณา ให้แขกผู้มาใช้บริการของโรงแรมทราบเกี่ยวกับร้านอาหารต่างๆ เช่น ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ หรือสถาบันเทิงภายในโรงแรม อาจแสดง Banner ไว้เพื่อเป็นการขายโฆษณาด้วยอีกทาง
4.สามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรทัศน์ได้
โดยสามารถเชื่อมต่อระบบกับ TV เพื่อให้ผู้ใช้บริการ หรือผู้มานั่งรับประทานอาหาร สามารถชมรายารข่าวหรือรายการ TV ต่างๆ ได้
5.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงแรม
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Technology และความใส่ใจในการให้ข้อมูลและบริการของ โรงแรม ต่อผู้มาติดต่อและเข้าพัก Digital Signage สามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบวิดีโอ รายการโทรทัศน์ ภาพนิ่ง และตัวอักษรวิ่งได้ในเวลาเดียวกัน จึงทําให้โรงแรมสามารถสื่อสารกับผุ็มาพักในโรงแรมได้อย่างน่าประทับใจ และ เป็นมืออาชีพยิ่งกว่า
6.ประหยัดต้นทุน
การพิมพ์สื่อโฆษณาแบบเดิมๆ ต้องใช้ทั้งเวลา บุคลลการ และเสียค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งเป็นจํานวนมาก เนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานะการณ์อยู่ตลอด แต่ด้วยการใช้สื่อโฆษณาด้วยระบบ Digital Signage นี้ โรงแรมไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินอย่างซ้ำซ้อนอีกในการสร้างสื่อโฆษณาใน โรงแรม เพราะเมื่อต้องการทําการ update ข้อมูลที่ป้าย Digital signage ก็สามารถทําได้ทันที โดยทีวีสามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอโรงพิมพ์อีกต่อไป
7.สามารถลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ต่างๆ
จากการทํางานพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมๆ สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8.ใช้ Network ที่โรงแรมมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยการส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet นี้เอง ผู้ที่ทํางานสื่อสามารถส่งข้อมูลจากที่ใดที่หนึ่งไปยังทีวีบริเวณต่างๆของ โรงแรม ได้อย่างรวดเร็ว
จุดเด่นของหลักของระบบ Digital Signage
สร้างรูปแบบที่ทันสมัยด้วยการนำเสนอภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรและเสียงพร้อมกัน
เปลี่ยนแปลงข้อมูลและภาพได้สะดวก รวดเร็ว ตามตารางเวลา ผ่านระบบ LAN หรือ internet
ประหยัดพื้นที่ในการนำเสนอ เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงตามเวลาและกลุ่มเป้าหมายได้
ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ทั้งกำลังคน และค่าผลิต