Seada G4K : Video Wall Controller & Video Wall Solution

  • Post category:Video Wall

Seada G4K : Video Wall Controller คือ เครื่องเล่นวิดีโอวอลล์ที่รับสัญญาณจากแหล่ง Input เช่น , HDMI, DVI, Display Port และทำการส่งสัญญาณไปยังจอ ในรูปแบบ 1x2, 2x1 และ 2x2 เปรียบเสมือนการทำให้จอหลายๆจอนั้นรวมภาพจนกลายเป็นจอใหญ่จอเดียว สามารถรับสัญญาณ Input ได้สูงถึง 3840x2160 (4K) Seada เป็นเครื่องเล่นวิดีโอวอลล์จากประเทศอังกฤษ มี Software set Video Wall…

Continue Reading Seada G4K : Video Wall Controller & Video Wall Solution