VisionPro Vidi ทำความรู้จักเทคโนโลยี AI แบบ Deep Learning

          Cognex ViDi™️  ที่พร้อมใช้งานสำหรับเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเชิงลึก หรือ Deep Learning-based Technology ที่ถูกคิดค้นมาสำหรับวิเคราะห์ภาพถ่ายในทางอุตสาหกรรม โดย Cognex ViDi จะเรียนรู้จากภายถ่ายต่างๆ ที่ถูกติดป้ายกำกับ ซึ่งป้ายกำกับเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของชิ้นงานที่ผู้ใช้งานทราบอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติ ความผิดปกติต่างๆ ไปจนถึงรูปแบบที่แตกต่างกันว่าเป็นชิ้นงานที่เป็นของดีหรือเป็นชิ้นงานที่เป็นของเสีย เหมือนถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการฝึกฝนมา

4 Powerful Toolsets
 
       อัลกอริทึมการเรียนรู้แบบเชิงลึกของ Cognex ViDi ได้ถูกปรับแต่งเพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอุตสาหกรรมซึ่งต้องการเพียงภาพถ่ายตัวอย่างที่หลากหลายของชิ้นงานที่ดีและชิ้นงานที่มีความผิดปกติ เวลาเล็กน้อยในการเรียนรู้และช่วงเวลาหนึ่งในการตรวจสอบ โดยเครื่องมือการตรวจสอบของ Cognex ViDi ประกอบไปด้วย Red-Analyze, Green-Classify, Blue-Locate และ Blue-Read ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านของการตรวจสอบพื้นผิว การคัดแยกรูปแบบ การระบุตำแหน่งและการใช้งานการตรวจสอบแบบ OCR (Optical Character Recognition หรือ    การตรวจสอบตัวอักษรด้วยภาพ)

Locate features

          ViDi Blue-Locate สำหรับตรวจหาลักษณะและวัตถุที่มีความซ้ำซ้อน โดยเป็นการเรียนรู้จากภาพตัวอย่าง ด้วยอัลกอรึทึมการระบุตำแหน่งแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง อย่างการนับจำนวนขวดยาแบบใสขนาดเล็กบนถาด การควบคุมคุณภาพที่เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์บนชุดคิทหรือบนแพ็คเกจ

Detects anomalies and aesthetic defects

          ViDi Red-Analyze สำหรับตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่เป็นกลุ่มก้อนหรือบริเวณพื้นที่ที่ให้ความสนใจจากภาพของตำแหน่งที่ต้องการตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง ViDi Red-Analyze สามารถระบุรอยขีดข่วนบนพื้นผิวที่มีความซับซ้อน การประกอบที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ไปจนถึงปัญหารอยถักของสิ่งทอต่างๆ อย่างง่ายดาย โดยการเรียนรู้จากรูปลักษณ์ทั่วไปของชิ้นงานที่ประกอบไปด้วยส่วนที่มีนัยสำคัญแต่ยังสามารถยอมรับได้

Classifies objects or scenes

          ViDi Green-Classify แยกแยะรูปแบบที่มีความแตกต่างกันจากภาพที่ได้รวบรวมไว้และที่ติดป้ายกำกับว่าเป็นรูปแบบอะไร โดยสามารถกำหนดค่าการยอมรับได้ ซึ่ง ViDi Green-Classify สามารถตรวจสอบเพื่อระบุผลิตภัณฑ์จากภาพของบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นทั้งยังสามารถแยกแยะคุณภาพของรอยเชื่อมและยังสามารถทำการคัดแยกตามค่าการยอมรับหรือค่าการไม่ยอมรับความผิดปกติต่างๆ

Reads text and characters

          ViDi Blue-Read สามารถตรวจสอบตัวอักษรที่ไม่สมบูรณ์ เอียงและตัวอักษรที่เป็นการแกะสลักบนชิ้นงานได้ โดยใช้การอ่านตัวหนังสือด้วยภาพหรือ Optical Character Recognition (OCR) ซึ่งสารบัญตัวหนังสือส่วนใหญ่ได้ถูกรวบรวมไว้ใน ViDi โดยไม่ต้องมีการทำทำโปรแกรมเพิ่มเติมหรือสอนให้รู้จักเพื่อความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนี้ ทำให้การปรับแต่งการใช้งาน OCR ที่มีความยุ่งยากให้กลายเป็นง่ายดาย โดยไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญทางวิชั่น

Easy training and deployment

          Cognex ViDi ยินยอมให้ช่างเทคนิคทำการสอนรูปแบบการเรียนรู้เชิงลึก ด้วยเวลาไม่กี่นาที โดยการใช้ภาพตัวอย่างจำนวนหนึ่ง ซึ่งหลังจากทำการปรับแต่งการใช้งานเรียบร้อยแล้ว ViDi สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ด้วยผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำพร้อมกับบันทึกภาพการตรวจสอบต่างๆ เพื่อติดตามกระบวนการผลิต