5 ทางรอดธุรกิจสำหรับปี 2021

       ภายใต้สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการเร่งเร้าของกระแส Digitization หรือการเปลี่ยนจากยุคอนาล็อกไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ นำไปสู่กระแสที่เรียกว่า Digitalization กระบวนการปรับใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งส่งผลสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน แนวโน้มโลกอนาคต หรือ Megatrends ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนทั่วโลก ทั้งในแง่ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และความยั่งยืน ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายใหม่ที่ธุรกิจต้องเตรียมพร้อมรับมือ        โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเร่งให้วิถีชีวิต พฤติกรรมของผู้คนในสังคมยุคถัดไปหรือ…

Continue Reading 5 ทางรอดธุรกิจสำหรับปี 2021