10 การประยุกต์ใช้ IoT ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

       ปัจจุบันโลกของเรามีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มากมาย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตผู้คน รวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ         ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย ในปัจจุบันยังขาดแคลนการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ Bangkok Bank SME จึงขอนำตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จากการศึกษาของ Infor บริษัท IT ชั้นนำของโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรหรือผู้ผลิตที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย ได้มีไอเดียในการเลือกนำเอามาประยุกต์ใช้ดังนี้   IoT ในฟาร์มเพาะปลูก : มีการนำเทคโนโลยี…

Continue Reading 10 การประยุกต์ใช้ IoT ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

เทคโนโลยี ‘AIoT’ หนุนไต้หวันพลิกวิกฤตของ Sunset Industry

       โลกธุรกิจมักเกิดเทรนด์ต่างๆ สร้างความนิยมให้กับผู้คนมากมาย การรู้จักจังหวะเข้า-ออก ย่อมสร้างความได้เปรียบให้แก่ภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก แต่หากกิจการใดตามเทรนด์ไม่ทัน ไม่รู้จักปรับตัว ก็อาจถูกขนานนามว่า ‘Sunset Industry’ ซึ่งก็คือธุรกิจที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมลดลง ตลาดผู้บริโภคเปลี่ยนรูปไปสู่ธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งหรือถูกทดแทน ไปจนถึงธุรกิจที่ต้องปิดตัวลงไปในอนาคตอันใกล้ และอาจกำลังจะพับฐานไปแล้วก็ดี        โดยเขตลู่กั่งในจังหวัดจางฮั่ว ได้รับการขนานนามให้เป็นอาณาจักรแห่งก๊อกน้ำในไต้หวัน มีมูลค่าการผลิตปีละประมาณ 55,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นการส่งออกร้อยละ 70 อย่างไรก็ดี สินค้าของที่นี่ก็ยังคงไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับสินค้าของประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น อังกฤษ เยอรมนี…

Continue Reading เทคโนโลยี ‘AIoT’ หนุนไต้หวันพลิกวิกฤตของ Sunset Industry