• Home
  • Blog
  • Multimedia Solutions
  • 5 ข้อดี เมื่อเปลี่ยนมาใช้ป้ายสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ (ESL)

5 ข้อดี เมื่อเปลี่ยนมาใช้ป้ายสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ (ESL)

        เปลี่ยนอย่างไร ให้ธุรกิจของคุณก้าวสู่ Smart Retail  มาดู 5 ข้อดีของการใช้ ESL หรือป้ายราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้ป้ายกระดาษ ที่นอกจากสามารถช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังสามารถลดขั้นตอนที่ยุ่งยากได้อีกด้วย !

info esl 03
 

1. Save Cost

        ป้ายราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดต้นทุนทั้งในด้านเวลา และแรงงานคนที่ต้องใช้ในการเปลี่ยน รวมถึงต้นทุนในเรื่องการผลิตป้ายราคาแบบกระดาษอีกด้วย
info esl 04

 

2. Management Optimization

          ป้ายราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานได้ถึง 60% !! ทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนหรือ Update ราคา, การจัดการออเดอร์และชั้นวางสินค้า แจ้งข้อมูลการรับประกัน การหยิบสินค้า และการจัดโปรโมชั่น ทั้งนี้ ผู้ขายสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน Smart Phone ได้แบบ Real Time อีกด้วย

 

2. Management Optimization

          ป้ายราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานได้ถึง 60% !! ทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนหรือ Update ราคา, การจัดการออเดอร์และชั้นวางสินค้า แจ้งข้อมูลการรับประกัน การหยิบสินค้า และการจัดโปรโมชั่น ทั้งนี้ ผู้ขายสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน Smart Phone ได้แบบ Real Time อีกด้วย