MES Production Activity

ตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสถานที่ทำงานของแผนกต่าง ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ของพนักงานผู้ดูแลการผลิตเป็นจุดที่มีการจัดการและควบคุมการผลิต MES เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกพัฒนามาเพื่อกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ จุดประสงค์หลักของการพัฒนาระบบ MES คือ การได้มาซึ่งสถานะล่าสุดของข้อมูลที่เกี่ยวกับคำสั่งผลิต, เครื่องจักร, เครื่องมือ, วัตถุดิบและบุคลากรที่ใช้ในการผลิต จึงช่วยให้ผู้ควบคุมวัตถุดิบ, ผู้วางแผนการผลิต, ผู้ดูแลการส่งมอบสินค้า, ผู้ควบคุมการผลิตและแม้แต่ตัวพนักงานผลิตเอง สามารถตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการผลิตไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงช่วยให้การจัดการผลิตอยู่ในภาวะที่ดีที่สุด นอกจากนี้ MES ยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบ ERP และกระบวนการผลิตอีกด้วย ระบบ ERP อาศัยข้อมูลที่ถูกส่งมาจากระบบ MES…

Continue Reading MES Production Activity

ทำไมต้อง MES ? แล้ว MES มันดีอย่างไร?

ปัจจุบันระบบ ERP มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใด มีลักษณะการใช้งานเช่นไรก็ตาม ล้วนแต่เป็นระบบที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั่วองค์กร เพราะเป็นระบบที่ครอบคลุมตั้งแต่การขาย, ลูกค้าสัมพันธ์, การเงิน, จัดซื้อ, สินค้าคงคลัง, บุคคล, ควบคุมคุณภาพ และวางแผนการผลิต เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญเพราะนอกจากสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคว่ามีความต้องการสินค้ามากน้อยแค่ไหน และลักษณะความต้องการสินค้าเป็นอย่างไร ยังช่วยให้ทราบกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งสะท้อนต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริงของสินค้า โดยนำเสนอแก่ผู้บริหารผ่านรายงานรูปแบบต่าง ๆ แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่รวบรวมไว้ในระบบ ERP มีความถูกต้องน่าเชื่อถือแค่ไหน ใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงแล้วส่งกลับไปยังระบบ ERP ระบบมีความ Real-time มากพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแผนเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดฝันได้ดีเพียงไร…

Continue Reading ทำไมต้อง MES ? แล้ว MES มันดีอย่างไร?

ขาย View PAC (Programmable Automation Control) คุณภาพดี ราคาไม่แพง

PAC Overview Programmable Automation Control ในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นสำหรับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มีความท้าทาย และความยากในการผสมผสานแต่ละความต้องการของลูกค้าให้รวมกันอยู่ได้ในระบบเดียวกัน ซึ่งเราเรียกว่า อุตสาหกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติสมัยใหม่ (Modern Industrial Automation) ยกตัวอย่างเช่น โดยปกติแล้วระบบออโตเมชั่นที่เรารู้จักจะประกอบด้วยการ อินเตอร์เฟสกับสัญญาณที่มาจากเซนเซอร์และการส่งสัญญาณออกไปสั่งให้อุปกรณ์ต่างๆทำงาน ซึ่งก็คือใช้ PLC มาทำงานแทน Relay แต่สำหรับระบบออโตเมชั่นสมัยใหม่ การอินเตอร์เฟสลักษณะนี้กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบเท่านั้น เนื่องจากเหตุผลหลายๆประการ เช่น ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน, ความต้องการการลดต้นทุนการผลิต และการแข่งขันในตลาดโลก ทำให้การควบคุมกระบวนการต้องความยืดหยุ่นและซับซ้อนเพื่อตอบสนองกับความต้องการดังกล่าว PLC+PC =…

Continue Reading ขาย View PAC (Programmable Automation Control) คุณภาพดี ราคาไม่แพง

เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!!

เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!! ถึงเวลาเปลี่ยน PLC รุ่นเก่าของคุณแล้วหรือยัง ??? ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญ มักประสบปัญหาการผลิตที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสาเหตุจากเครื่องจักรขัดข้อง / เสียหาย อันเกิดจากการใช้ PLC รุ่นเก่าในการควบคุม ซึ่งส่งผลถึงความปลอดภัยของพนักงานและทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นควรเปลี่ยน PLC รุ่นเก่าของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวและยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง เพราะ PLC รุ่นใหม่มีเสถียรภาพในการทำงานที่สูงกว่า สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้พร้อมทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทำไมต้อง “เปล่ี่ยน” ??? -…

Continue Reading เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!!

PLC ตอนที่ 3 การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Control Net

การเชื่อม PLC กับตราชั่งนั้นมีหลายรูปแบบในการเชื่อมต่อ   โดยได้ยกตัวอย่าง 2 ตอนไปแล้วนั้นคือ RIO , Profibus  ซึ่งก็เป็นช่องทางการเชื่อมต่อกับตราชั่งเหมือนกัน  โดยทั้งสองตัวจะมีรูปแบบรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เป็นแบบ Master/Slave ซึ่งรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะกล่าวถึงก็มีรูปแบบรับส่งข้อมูลเหมือนกับสองแบบที่ได้กล่าวมา รูปแบบนี้คือ Control Net  โดยมีการพัฒนาจาก Rockwell Automation โดยมีค่ายสนับสนุนอย่าง ControlNet International และมี Protocol ที่เรียกว่า Control and Information Protocol (CIP)…

Continue Reading PLC ตอนที่ 3 การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Control Net

SCADA System

SCADA คืออะไร SCADA นั้นย่อมาจากคำว่า Supervisory Control And Data Acquisition เป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น งานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร การประปา การบำบัดน้ำเสีย การจัดการด้านพลังงาน อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและก็าซ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ การขนส่ง กระบวนการนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าเป็นต้น ตัวอย่างการใช้งานเช่นใช้ SCADAตรวจสอบข้อมูลเช่นการรั่วไหลของของเหลวที่เกิดขึ้นในท่อขนส่งจากตัวตรวจจับแล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้พนักงานทราบ โดยส่งข้อมูลสู่ส่วนกลางของระบบ SCADA เป็นต้น นอกจากนั้น SCADA…

Continue Reading SCADA System