MES Production Activity

ตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสถานที่ทำงานของแผนกต่าง ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ของพนักงานผู้ดูแลการผลิตเป็นจุดที่มีการจัดการและควบคุมการผลิต MES เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกพัฒนามาเพื่อกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ จุดประสงค์หลักของการพัฒนาระบบ MES คือ การได้มาซึ่งสถานะล่าสุดของข้อมูลที่เกี่ยวกับคำสั่งผลิต, เครื่องจักร, เครื่องมือ, วัตถุดิบและบุคลากรที่ใช้ในการผลิต จึงช่วยให้ผู้ควบคุมวัตถุดิบ, ผู้วางแผนการผลิต, ผู้ดูแลการส่งมอบสินค้า, ผู้ควบคุมการผลิตและแม้แต่ตัวพนักงานผลิตเอง สามารถตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการผลิตไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงช่วยให้การจัดการผลิตอยู่ในภาวะที่ดีที่สุด นอกจากนี้ MES ยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบ ERP และกระบวนการผลิตอีกด้วย ระบบ ERP อาศัยข้อมูลที่ถูกส่งมาจากระบบ MES…

Continue Reading

ทำไมต้อง MES ? แล้ว MES มันดีอย่างไร?

ปัจจุบันระบบ ERP มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใด มีลักษณะการใช้งานเช่นไรก็ตาม ล้วนแต่เป็นระบบที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั่วองค์กร เพราะเป็นระบบที่ครอบคลุมตั้งแต่การขาย, ลูกค้าสัมพันธ์, การเงิน, จัดซื้อ, สินค้าคงคลัง, บุคคล, ควบคุมคุณภาพ และวางแผนการผลิต เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญเพราะนอกจากสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคว่ามีความต้องการสินค้ามากน้อยแค่ไหน และลักษณะความต้องการสินค้าเป็นอย่างไร ยังช่วยให้ทราบกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งสะท้อนต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริงของสินค้า โดยนำเสนอแก่ผู้บริหารผ่านรายงานรูปแบบต่าง ๆ แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่รวบรวมไว้ในระบบ ERP มีความถูกต้องน่าเชื่อถือแค่ไหน ใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงแล้วส่งกลับไปยังระบบ ERP ระบบมีความ Real-time มากพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแผนเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดฝันได้ดีเพียงไร…

Continue Reading

ขาย View PAC (Programmable Automation Control) คุณภาพดี ราคาไม่แพง

PAC Overview Programmable Automation Control ในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นสำหรับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มีความท้าทาย และความยากในการผสมผสานแต่ละความต้องการของลูกค้าให้รวมกันอยู่ได้ในระบบเดียวกัน ซึ่งเราเรียกว่า อุตสาหกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติสมัยใหม่ (Modern Industrial Automation) ยกตัวอย่างเช่น โดยปกติแล้วระบบออโตเมชั่นที่เรารู้จักจะประกอบด้วยการ อินเตอร์เฟสกับสัญญาณที่มาจากเซนเซอร์และการส่งสัญญาณออกไปสั่งให้อุปกรณ์ต่างๆทำงาน ซึ่งก็คือใช้ PLC มาทำงานแทน Relay แต่สำหรับระบบออโตเมชั่นสมัยใหม่ การอินเตอร์เฟสลักษณะนี้กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบเท่านั้น เนื่องจากเหตุผลหลายๆประการ เช่น ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน, ความต้องการการลดต้นทุนการผลิต และการแข่งขันในตลาดโลก ทำให้การควบคุมกระบวนการต้องความยืดหยุ่นและซับซ้อนเพื่อตอบสนองกับความต้องการดังกล่าว PLC+PC =…

Continue Reading

เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!!

เปลี่ยน PLC เก่าของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า !!! ถึงเวลาเปลี่ยน PLC รุ่นเก่าของคุณแล้วหรือยัง ??? ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญ มักประสบปัญหาการผลิตที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสาเหตุจากเครื่องจักรขัดข้อง / เสียหาย อันเกิดจากการใช้ PLC รุ่นเก่าในการควบคุม ซึ่งส่งผลถึงความปลอดภัยของพนักงานและทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นควรเปลี่ยน PLC รุ่นเก่าของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวและยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง เพราะ PLC รุ่นใหม่มีเสถียรภาพในการทำงานที่สูงกว่า สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้พร้อมทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทำไมต้อง “เปล่ี่ยน” ??? -…

Continue Reading

PLC ตอนที่ 3 การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Control Net

การเชื่อม PLC กับตราชั่งนั้นมีหลายรูปแบบในการเชื่อมต่อ   โดยได้ยกตัวอย่าง 2 ตอนไปแล้วนั้นคือ RIO , Profibus  ซึ่งก็เป็นช่องทางการเชื่อมต่อกับตราชั่งเหมือนกัน  โดยทั้งสองตัวจะมีรูปแบบรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เป็นแบบ Master/Slave ซึ่งรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะกล่าวถึงก็มีรูปแบบรับส่งข้อมูลเหมือนกับสองแบบที่ได้กล่าวมา รูปแบบนี้คือ Control Net  โดยมีการพัฒนาจาก Rockwell Automation โดยมีค่ายสนับสนุนอย่าง ControlNet International และมี Protocol ที่เรียกว่า Control and Information Protocol (CIP)…

Continue Reading

SCADA System

SCADA คืออะไร SCADA นั้นย่อมาจากคำว่า Supervisory Control And Data Acquisition เป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น งานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร การประปา การบำบัดน้ำเสีย การจัดการด้านพลังงาน อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและก็าซ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ การขนส่ง กระบวนการนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าเป็นต้น ตัวอย่างการใช้งานเช่นใช้ SCADAตรวจสอบข้อมูลเช่นการรั่วไหลของของเหลวที่เกิดขึ้นในท่อขนส่งจากตัวตรวจจับแล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้พนักงานทราบ โดยส่งข้อมูลสู่ส่วนกลางของระบบ SCADA เป็นต้น นอกจากนั้น SCADA…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu