MES Production Activity

ตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสถานที่ทำงานของแผนกต่าง ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ของพนักงานผู้ดูแลการผลิตเป็นจุดที่มีการจัดการและควบคุมการผลิต

MES เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกพัฒนามาเพื่อกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ จุดประสงค์หลักของการพัฒนาระบบ MES คือ การได้มาซึ่งสถานะล่าสุดของข้อมูลที่เกี่ยวกับคำสั่งผลิต, เครื่องจักร, เครื่องมือ, วัตถุดิบและบุคลากรที่ใช้ในการผลิต จึงช่วยให้ผู้ควบคุมวัตถุดิบ, ผู้วางแผนการผลิต, ผู้ดูแลการส่งมอบสินค้า, ผู้ควบคุมการผลิตและแม้แต่ตัวพนักงานผลิตเอง สามารถตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการผลิตไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงช่วยให้การจัดการผลิตอยู่ในภาวะที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ MES ยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบ ERP และกระบวนการผลิตอีกด้วย ระบบ ERP อาศัยข้อมูลที่ถูกส่งมาจากระบบ MES ในการติดตามความคืบหน้าหรือสถานะต่างๆ เพื่อนำไปวางแผนหรือคำนวณลำดับการทำงานต่างๆ ต่อไป จึงช่วยให้การจัดการต่างๆ เป็นไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดความราบรื่นในการผลิตและส่งมอบสินค้า

8920040_orig

ระบบ MES มีโครงสร้างที่สำคัญเพียงไม่กี่ประการ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์หาแหล่งข้อมูลที่ควรจัดเก็บเข้าระบบ ควรเก็บอย่างไรและควรเก็บเมื่อไหร่ ตัวอย่างข้อมูลที่ควรเก็บ เช่น production order, material, production tools, process values, personnel และ inspection เพื่อให้มั่นใจว่าได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอทั้งสำหรับจัดการการผลิต ทำสอบกลับย้อนหลัง และติดตามการใช้ทรัพยากรต่างๆ ว่าเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือไม่ นอกจากนี้ยังนำข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์แล้ววางแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไปในอนาคตหรือแม้แต่ช่วยให้ทราบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงได้โดยใช้อข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต ต่อมาเป็นเรื่องของวิธีการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อให้กระบวนการสอดคล้องกับกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะป้อนผ่านคีย์บอร์ด, บาร์โค้ด, RFID หรือแม้แต่การเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติโดยรับมาจากเครื่องจักรโดยตรง ก็ตาม

4917800_orig

และสุดท้ายคือการนำเสนอข้อมูลที่เก็บได้ทั้งหมดผ่านรายงานรูปแบบต่างๆ ผู้ใช้ต้องสามารถเลือกข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ได้โดยระบุเงื่อนไขที่ต้องการได้ และรายงานต้องมีเนื้อหาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการนำไปวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี

————————————————————
บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด 0-2835-3539
สนใจสินค้าติตต่อได้ที่ คุณ วรภัทร 083-989-5786

ทำไมต้อง MES ? แล้ว MES มันดีอย่างไร?

ปัจจุบันระบบ ERP มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใด มีลักษณะการใช้งานเช่นไรก็ตาม ล้วนแต่เป็นระบบที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั่วองค์กร เพราะเป็นระบบที่ครอบคลุมตั้งแต่การขาย, ลูกค้าสัมพันธ์, การเงิน, จัดซื้อ, สินค้าคงคลัง, บุคคล, ควบคุมคุณภาพ และวางแผนการผลิต เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญเพราะนอกจากสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคว่ามีความต้องการสินค้ามากน้อยแค่ไหน และลักษณะความต้องการสินค้าเป็นอย่างไร ยังช่วยให้ทราบกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งสะท้อนต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริงของสินค้า โดยนำเสนอแก่ผู้บริหารผ่านรายงานรูปแบบต่าง ๆ

8729530

แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่รวบรวมไว้ในระบบ ERP มีความถูกต้องน่าเชื่อถือแค่ไหน ใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงแล้วส่งกลับไปยังระบบ ERP ระบบมีความ Real-time มากพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแผนเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดฝันได้ดีเพียงไร เราใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรได้ดีแค่ไหน จากแนวคิดเบื้องต้นเหล่านี้ ทำให้เกิดการพัฒนาระบบ MES ขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่เน้นไปที่การตรวจจับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างกระบวนการผลิตซึ่งจะครอบคลุม 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

PRODUCTION
PERSONNEL
QUALITY

ด้วยข้อจำกัดบางประการของโปรแกรม ERP ที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาเข้าสู่ระบบ โปรแกรม MES จึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ ERP และหน้างานเพื่อให้ข้อมูลมีความใกล้เคียง Real-time มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ MES เป็นตัวมอนิเตอร์เพื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนพื้นที่หน้างานเพื่อตัดสินใจดำเนินการเฉพาะหน้าได้อีกด้วย

_5894004_orig

_5517791_orig

http://www.riverplus-automation.com/mes.html
ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-989-5786 (คุณ วรภัทร)