• Home
  • Blog
  • Logistic
  • Cycle Count กระบวนการนับสต๊อกตามรอบของสินค้า ด้วยระบบ Digital Picking System (DPS)

Cycle Count กระบวนการนับสต๊อกตามรอบของสินค้า ด้วยระบบ Digital Picking System (DPS)

Cycle Count คืออะไร?
การนับ stock สินค้าที่มีอยู่จริงใน Location เป็นรอบ ๆ ซึ่งการนับนั้นอาจจะทำการนับปีล่ะครั้ง หรือเดือนล่ะครั้ง แต่ระบบ Pick to Light นั้นจะมีการนับ Cycle Count ทุกวันก่อนเริ่มงาน เพราะเนื่องจากถ้า Stock ใน location ไม่เติมให้เต็ม Maximum ของ Location ก่อน อาจจะทำให้กระบวนการจัดสินค้านั้นมีปัญหา หยุดชะงักขณะทำงาน ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ จะทำให้เสียเวลาในการทำงานที่มากขึ้น และทำให้การจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้ามีความน่าเชื่อถือน้อยลง เพราะลูกค้าแต่ละรายมี Lead time ในการสั่งสินค้าต่างกัน ซึ่งหากเกิดบ่อย ๆ ครั้ง อาจจทำให้บริษัทเสียรายได้ไปกับลูกค้าบางราย
dps4-01
dps4-02

ขั้นตอนการนับ Cycle Count?
1. Supervisor กำหนดข้อมูลการนับโดยการกำหนดรอบการนับให้กับทุก SKU ที่มีในระบบ หรือ Import Excel สำหรับการนับในแต่ละวัน ซึ่งถ้ามี Location หรือ SKU ใดที่ไม่มีในระบบ ระบบจะฟ้อง Error เพื่อให้ผู้ใช้ import Excel ไฟล์ใหม่อีกครั้ง
2. ระบบจะเริ่มนับการ Cycle Count ตามวันที่ของ SKU ที่กำหนดไว้ในระบบ
3. ผู้ใช้ Team A ทำการนับ Stock ตามไฟที่ปรากฏขึ้นในแต่ละ Zone จนกว่าจะครบทั้งหมดที่ต้องนับสินค้า
4. ผู้ใช้ Team B ทำการนับ Stock ตามไฟที่ปรากฏขึ้นในแต่ละ Zone จนกว่าจะครบทั้งหมดที่ต้องนับสินค้า
5. ในกรณีที่ A และ B นับตรงกันระบบจะถือว่าการนับ Cycle Count เสร็จสิ้น
6. ในกรณีที่ A และ B นับไม่ตรงกัน ระบบจะทำการให้ ผู้ใช้ Team C ทำการนับ Stock ตามไฟที่ปรากฏขึ้นในแต่ละ Zone จนกว่าจะครบทั้งหมดที่ต้องนับสินค้า และจะอ้างอิงการนับครั้งสุดท้ายนี้เป็น Stock ที่มีอยู่ใน Location จริง เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ
7. Supervisor จะต้องตรวจสอบผลการนับ Stock ว่ามี Location ใดบ้างที่ต้องเติม Stock ให้เต็มจำนวน Maximum
8. พนักงาน Replenishment เบิกสินค้าและไปเติมสินค้าตาม Location ที่อยู่ใน Replenish Task Paper
9. Supervisor ทำการ Update Stock ตาม Location ที่เติมสินค้าได้ตามจำนวยจริงที่เติม

dps4-03
ควรนับ Cycle Count อย่างไร?
การนับ Stock ที่ดีนั้นควรจะมีการแบ่งนับเป็นทีม ซึ่งระบบ Pick to Light ได้แบ่งทีมการนับ Cycle Count ไว้ทั้งหมด 3 ทีม คือ Team A , Team B และ Team C ซึ่งพนักงานแต่ละทีมนั้นจะทำงานแยกกันโดยอิสระ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และแม่นยำที่สุดในการนับ โดยเฉพาะสินค้าที่มีขนาดเล็ก ต้องใช้ความละเอียดอย่างมากในการนับสินค้า โดยทั่วไปถ้ามีการนับสินค้าแค่เพียงครั้งเดียว อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ หรือแม้กระทั่งการนับสองครั้งที่มีผลการนับที่แตกต่างกันก็อาจทำให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกัน คือ เราควรที่จะอ้างอิงจากการนับครั้งใดดี โดยสรุปแล้ว เราควรจะนับ Cycle Count ทั้งหมด 3 ครั้ง และถ้ารอบแรกและรอบที่สองไม่ตรงกัน เราควรจะใช้การนับครั้งสุดท้ายเป็นตัวอ้างอิง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ในการนับรอบแรกและรอบที่สองจะเป็นการนับของพนักงานทั่วไป แต่ถ้าในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างรอบแรกและรอบที่สอง โดยส่วนใหญ่ Supervisor จะเป็นคนนับรอบที่ 3 ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือมากที่สุดในการนับ Cycle Count

dps4-04
dps4-05

สิ่งที่ต้องใช้ในการนับ Cycle Count?
1. Cycle Class (กำหนดรอบของการนับสินค้าแต่ละ SKU ) หรือ File Excel ที่ Import เข้าไปเพื่อให้ระบบนับตามวันที่ที่อยู่ใน File
2. Item ที่ต้องการนับสินค้า ( ระบบจะตรวจสอบก่อนการนับสินค้า ซึ่งถ้าไม่พบในระบบ ระบบจะไม่สามารถทำการนับ Cycle Count ได้)
3. Zone & Location ที่ต้องการนับสินค้า ( ระบบจะตรวจสอบก่อนการนับสินค้า ซึ่งถ้าไม่พบในระบบ ระบบจะไม่สามารถทำการนับ Cycle Count ได้)
4. User ที่ต้องนับสินค้า ( เพื่อ Assign Zone & Location ที่พนักงานต้องรับผิดชอบในการนับ Cycle Count
ประโยชน์ของการนับ Cycle Count
1. สามารถจัดสินค้าได้อย่างสะดวก โดยไม่มีการหยุดชะงักขณะทำงาน
2. ลดเวลาในการจัดสินค้าให้น้อยลง เนื่องจากระบบมี Stock ที่แม่นยำ
3. เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าในการจัดสินค้าให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
4. สามารถตรวจสอบของที่มีอยู่จริงใน Location เพื่อวางแผนในการสั่งซื้อสินค้ามาเติม Stock
5. สามารถวางแผนการจัดสินค้าในแต่ละวัน ได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
6. ลดเวลาและจำนวนครั้งในการเติมสินค้า ( Replenishment ) ให้น้อยลง
7. สามารถลด Cost ของสินค้าที่อาจสูญหายได้
8. กระตุ้นให้พนักงานมีความรับผิดชอบสินค้าใน Stock เพื่อไม่ให้เสียค่าปรับเมื่อของหาย
9. ลดกระดาษที่ใช้ในการนับ Cycle Count
dps4-06