• Home
  • Blog
  • News
  • ดันไทยไป 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดันไทยไป 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

       การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI อาจใช้งานได้หลากหลายก็จริง แต่การนำมาผนวกร่วมกับหุ่นยนต์กลายเป็นนวัตกรรมที่น่าทึ่ง เข้าถึงความซับซ้อนและรองรับการทำงานที่หลากหลายได้มากและกว้างขวางกว่า นี่จึงเป็นเหตุผลที่ประเทศไทยผลักดันให้เกิดเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand หรือ EECd) ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคในพื้นที่ EEC เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

       โดยวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติร่วมด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย  3 แนวทาง ในการสร้างอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ Robotic ในไทย ดังนี้

 

       1. กระตุ้นความต้องการใช้

       โดยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายในประเทศ นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งจะไปกระตุ้นให้เกิดการลงทุนผลิตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมูลค่า 12,000 ล้านบาทในปีแรก ผ่านมาตรการของ BOI ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ในกิจการที่นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและบริการ ขยายครอบคลุมประเภทกิจการที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก โดยสำนักงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการบริการประชาชน และกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับ SMEs ไทย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหรือบริการ ด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ผ่านกองทุนพัฒนา SMEs และกองทุนอื่นๆ

 

       2. สนับสนุนความต้องการเสนอขายสินค้า

       เน้นการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ โดยเฉพาะ System Integrator (SI) กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ทำหน้าที่ออกแบบติดตั้งระบบอัตโนมัติ โดยมีการตั้งเป้าเพิ่มจำนวน SI จาก 200 ราย เป็น 1,400 ราย ภายใน 5 ปี ซึ่ง BOI จะให้สิทธิประโยชน์กับ SI สูงสุด ขณะที่กระทรวงการคลังจะยกเว้นภาษีอากรนำเข้าชิ้นส่วน/อุปกรณ์ ที่นำมาผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางภาษี

 

       3. พัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

        ไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ประเภทอื่นๆ ที่มีความซับซ้อน โดยจัดตั้ง Center of Robotic Excellence (CoRE) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของ 8 หน่วยงานนำร่อง ได้แก่ สถาบันไทย-เยอรมัน, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบอย่างน้อย 150 ผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นสูงให้แก่ผู้ประกอบการ 200 ราย และฝึกอบรมบุคลากรไม่น้อยกว่า 25,000 คน ภายใน 5 ปี

 

       การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จัดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และเติบโต ที่อาจส่งผลกระทบต่อแรงงานในประเทศไปบ้าง แต่การเข้ามาของนวัตกรรมหุ่นยนต์กับระบบ AI ได้ทำให้แรงงานตื่นตัว มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เหนือกว่าหรือมีศักยภาพมากกว่าเดิม ในรูปแบบการทำงานที่หุ่นยนต์ทำแทนไม่ได้

       แต่จะเอื้อประโยชน์ในมุมของผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ คือตัวช่วยลดต้นทุนการผลิตลงไปจนถึงช่วยแก้ปัญหาบางประการให้ดีขึ้นได้ด้วยเม็ดเงินลงทุนที่คุ้มค่า ซึ่งมีแนวโน้มว่าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจะมีความต้องการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลกแบบเติบโตต่อเนื่อง จากปัญหาเรื่องจำนวนประชากรวัยทำงานลดลง หุ่นยนต์มีราคาลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น

       การที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ซื้อและผู้รับเทคโนโลยีมาเป็นผู้สร้างและขายเทคโนโลยี จึงเป็นความท้าทายของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องไปจนถึงนักลงทุน คนทำงาน และบุคคลทั่วไป ที่ไทยจะลุกขึ้นมาปรับโฉมในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 จากการเกิด Digital Park Thailand

       การจัดตั้งสถาบันไอโอที (IoT Institute) และการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Robotics ซึ่งเปรียบได้กับการโยนหินลงในบ่อน้ำที่ จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมของน้ำรอบก้อนหินอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าประเทศไทยจะก้าวเดินไปสู่ยุค 4.0 ได้จริง จากเทคโนโลยี 5G ที่มีอยู่ในมือ และโควิด-19 มาช่วยทำให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป อันเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เร็วกว่าการคาดการณ์ไว้

ที่มา : https://www.bangkokbanksme.com