• Home
  • Blog
  • Uncategorized
  • ทำความรู้จัก Industrial IoT เมกะเทรนด์โลกที่กำลังเติบโต

ทำความรู้จัก Industrial IoT เมกะเทรนด์โลกที่กำลังเติบโต

       Industrial IoT มีกลไกการทํางานอย่างไร?

       Industrial Internet of Things หรือ IIoT คือ เทคโนโลยีที่ทําให้อุปกรณ์และ เครื่องจักรสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้อย่างเป็นเครือข่าย ซึ่งก่อให้เกิด ข้อมูลมหาศาลที่ผู้ใช้งานสามารถติดตามได้แบบ Real time เก็บรวบรวม แลกเปลี่ยน ควบคุม แสดงผลเชิงลึก และต่อยอดสู่การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อ วางแผน ตัดสินใจ และบริหารจัดการกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ตลอดทั้งห่วงโซ่ได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว โดยก้าวข้ามขีดจํากัดในเรื่อง ของเวลาและสถานที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีในยุค Industry 4.0 และ โรงงานอัจฉริยะ (Smart factory) อีกทั้งยังสอดคล้องกับการดําเนินงาน

 

       ตามแนวทาง Digital Lean Manufacturing อีกด้วย ทั้งนี้ องค์ประกอบ สําคัญของ IlloT ได้แก่ 1) การเชื่อมต่อ (Connectivity) 2) การเก็บข้อมูล (Data Collection) 3) การบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Integration & Analytics) และ 4) การแสดงผลและบริหารจัดการทาง ธุรกิจ (Visualization & Actions) โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 1

Digital Lean Manufacturing

       IIoT มีประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง?

       IoT จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (optimize asset utilization) จากการติดตามสภาพสินทรัพย์ (Asset Condition Monitoring) สมรรถนะ และความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบปัญหาและ ความผิดปกติแบบ Real time ก่อนนําไปสู่การควบคุมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที เช่น หากพบสัญญาณว่าเครื่องจักรเริ่มทํางาน ผิดปกติก็ให้มีคําสั่งหยุดการทํางานของเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ รวมถึงยัง สามารถต่อยอดสู่การวางแผนเพื่อปรับปรุงการทํางานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ช่วยเพิ่มความคล่องตัวจากการทํางานทางไกล (Remote Working) ตลอดจน เพิ่มความปลอดภัยของแรงงาน ความแม่นยํา และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ทดแทนการทํางานในรูปแบบเดิมๆ ที่อยู่ในลักษณะ Manual และ Paperbased

 

       นอกจากนั้น ยังรวมถึงการบํารุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) ซึ่งเป็นการอาศัยข้อมูลจาก Parameter ต่างๆ ของเครื่องจักรที่ได้จากระบบ IloT มาคาดการณ์ประสิทธิภาพและความเสื่อมถอยของเครื่องจักร เพื่อลดปัญหา Downtime หรือการผลิตหยุดชะงัก ทําให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าไป บํารุงรักษาได้ล่วงหน้าก่อนที่ความเสียหายจะลุกลามจนส่งผลกระทบต่อการ ผลิตในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นจาก Speed to market ที่เร็วขึ้น และกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยจากผลการศึกษาของ Deloitte พบว่ากลยุทธ์ การบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ไม่ดีจะลดกําลังการผลิตโดยรวมของโรงงานลงราว 5-20%3 แต่หากมีการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดีจะช่วยยืดอายุการ ใช้งาน ลดเวลาและต้นทุนการบํารุงรักษา ซึ่งในกรณีของไทยพบว่าค่าติดตั้ง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ คิดเป็นจํานวนมากถึง 206 พันล้านบาทต่อปี หรือ 2% ของค่าใช้จ่ายรวม หรือ 8% หากไม่นับรวม ต้นทุนวัตถุดิบ (รูปที่ 3)

 

3

 

       lloT ยังช่วยยกระดับการควบคุมคุณภาพสินค้าและประสิทธิภาพการผลิต จาก การบูรณาการข้อมูลต่างๆ เช่น เวลาการทํางานของเครื่องจักรแต่ละเครื่องที่ ใช้งานจริงเทียบกับเวลาที่วางแผนไว้ จํานวนชิ้นงานที่ผลิตได้ในหนึ่งหน่วยเวลา จํานวนชิ้นงานที่ดีหรือเสีย เวลาที่ใช้แต่ละขั้นตอนย่อยๆ เวลาสูญเปล่าหรือเวลา รอคอย ระดับการใช้พลังงานของแต่ละเครื่องจักร เพื่อประเมินความคุ้มค่า คุณภาพสินค้า และประสิทธิภาพของการผลิต เมื่อเกิดปัญหาผลิตสินค้าได้ไม่ทัน หรือมีปัญหาด้านคุณภาพ ความรู้ที่เกิดจากการสกัดข้อมูลเหล่านี้อาจทําให้ ทราบถึงสาเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น ปัญหาที่ตัวเครื่องจักร กระบวนการผลิตที่ออกแบบไม่ดี หรือการปฏิบัติงานของพนักงาน ทําให้การ วางแผนการผลิตและการจัดจําหน่ายเป็นไปได้มีประสิทธิภาพและทันเวลา ตามคําสั่งซื้อของลูกค้า นอกจากนั้น lloT ยังช่วยวิเคราะห์คุณภาพเชิงคาดการณ์ (Predictive Quality) จากการนําข้อมูลต่างๆ มาสร้างโมเดลร่วมกับ เทคโนโลยี AI เพื่อคาดการณ์คุณภาพสินค้าที่จะผลิตได้ ทําให้ช่วยปรับปรุง คุณภาพผลผลิตของโรงงาน ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้น เพิ่มความพึงพอใจ ของลูกค้าและลดการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

       IIoT คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่?

       หลายตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศบ่งชี้ความสําเร็จของ IoT ต่อผลการ ดําเนินงานที่ชัดเจน สะท้อนถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุน เช่น ทําให้ต้นทุนการ ผลิตลดลงมากถึง 30% ทั้งจากจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา เครื่องจักร และค่าใช้จ่ายด้านพลังและวัตถุดิบ นอกจากนั้น IloT ยังช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต 5-30% เช่น จากการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่ทําได้เร็วขึ้น จากหลักเดือนเป็นหลักวัน สําหรับ Case ตัวอย่างในประเทศไทย ก็สะท้อนภาพ เดียวกัน เช่น ในกรณีของ บจก. นิเด็ค ชิบาอุระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตมอเตอร์สําหรับเครื่องซักผ้าและเครื่องปรับอากาศ หลังจากมีการนํา IoT มาใช้งาน พบว่าช่วยลดในเรื่องค่าใช้จ่ายลง 7.4% และสามารถคืนทุนจากการ ลงทุนได้ภายในเวลา 6 เดือน (รูปที่ 4) สอดคล้องกับข้อมูลที่ Krungthai COMPASS สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT ซึ่งระบุว่าการลงทุนใน IoT สามารถเริ่มคืนทุนได้ภายใน 6 เดือน ถึง 1 ปี

4

       IIoT มีแนวโน้มเติบโตมากน้อยแค่ไหน?

       IIoT ทั่วโลกจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 12% ภายในปี 2025 อ้างอิงจากการคาดการณ์ของ McKinsey (รูปที่ 6) หลังจากประเมินว่าผู้ประกอบการจะมุ่งปรับตัวสู่ Industry 4.0 และโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) มากขึ้น โดยมี 4 ปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญ ได้แก่

 

  1. ต้นทุนอุปกรณ์ที่ถูกลง เช่น ราคา Sensor ที่ในอดีต (Early 2000ร) เฉลี่ยต่อ ชิ้นมีราคาสูงกว่า 13 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ปัจจุบันลดลงมาจนต่ํากว่า 0.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว ขณะที่ต้นทุนของ Data storage ก็ลดลงจากที่ 1 GB มี ราคามากกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือแค่ 0.02 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

  1. ระบบ Connectivity ดีขึ้นมาก โดยเฉพาะจากสัญญาณ 5G ที่มีความเร็ว

สูงสุดในการรับส่งข้อมูล (Peak data rates) มากกว่า 4G ถึง 20 เท่า มี ความหน่วงหรือค่าการตอบสนองต่อการรับส่งสัญญาณ (Latency) ต่ํากว่า 10 เท่า และสามารถรองรับจํานวนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่า 10 เท่า 

 

  1. การใช้งานระบบ IoT ง่ายขึ้นมาก หลังจากผู้ให้บริการต่างพัฒนาแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากขึ้น เช่น Amazon Web Services (AWS) ผู้ให้บริการระบบ IIoT ระดับโลกที่นําเสนอซอฟต์แวร์ที่ทําให้ User ต้องเขียนโค้ดน้อยลงหรือไม่มีความจําเป็นต้องเขียนโค้ดเลย (No-Code manufacturing lot app platforms)

 

  1. ประโยชน์ที่จะได้รับจาก IoT ชัดเจนมากขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากการมี Use Case

ตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ดังที่กล่าวถึงในช่วงก่อนหน้า นอกจากนั้น การ แพร่ระบาดของ Covid-19 ก็เผยให้เห็นความสําคัญของใช้เทคโนโลยีเป็น แกนหลักสําคัญในการรับมือและพลิกฟื้นจากภาวะวิกฤตอ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_462%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C_Indusrial_IoT_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf