Features

ระบบที่ใช้สัญญาณไฟเป็นตัวนำทาง กิจกรรมการหยิบสินค้า ชิ้นงานในคลังสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

จัดการข้อมูลและตรวจสอบสถานะ Order
จัดการข้อมูล Location สินค้าในแต่ละ Zone
รายงานการหยิบสินค้า และรายงาน Shortage ที่สามารถตรวจสอบได้ทันทีและยังสืบค้นย้อนหลังได้ง่าย
รายงานข้อมูลตะกร้าสินค้าที่ใช้งานในแต่ละวัน
รายงาน KPI เพื่อแสดงตัวชี้วัดผลการงานหรือความสำเร็จของงาน
จัดการข้อมูลผู้ใช้งานภายในระบบ
จัดการข้อมูลและการตั้งค่าอุปกรณ์ Pick Tag ที่สามารถเพิ่ม/ลด ได้เองในอนาคต
เชื่อมต่อกับระบบ WMS / ERP เพื่อนำเข้าข้อมูล Order และข้อมูลที่จำเป็นเข้าสู่ระบบ Pick To Light