ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

   ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด นี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่พึงจะได้รับ และวิธีการติดต่อกับบริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด เมื่อมีประเด็นปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ดังนี้

1. นิยาม

"บริษัท"

หมายถึง บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด

"ท่าน"

หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

"กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

"ข้อมูลส่วนบุคคล"

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

"ประมวลผล"

หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

"ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล"

หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

"ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล"

หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2. วิธี เก็บรวบรวม และรับข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทโดยตรง : ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัทโดยตรง กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับบริษัท เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยทางออนไลน์หรือโดยเอกสาร เพื่อสมัครใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูล รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่บริษัท เป็นต้น รวมถึงการทำสัญญาต่างๆ ในฐานะลูกค้า หรือคู่ค้า
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ : บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

   ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับโดยตรงหรือโดยอัตโนมัติ อันประกอบไปด้วย
(ก) ข้อมูลแสดงตัวตน หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ
(ข) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย
(ค) ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของบริษัท ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา และข้อมูลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
(ง) ข้อมูลอื่น ๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา และข้อมูลแสดงแนวโน้มการซื้อสินค้าหรือบริการ

ในกรณีที่บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ บริษัท จะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ และจะเก็บรวบรวม และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่ท่านเคยได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัท เก็บรวมรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งบริษัท เพื่อขอเพิกถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

4.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา (Contract) บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เช่น การให้บริการแก่ท่าน การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligations) บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลโดยมีเหตุผลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท เช่น การป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่นำไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Task) ในบางกรณีอาจเป็นการจำเป็นที่บริษัทต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการ
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital Interest)
 • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ (Research)
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย (Legitimate Interest)
  • บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทในเครือ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการทำงานของบริษัท ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทรวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
  • เพื่อป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงการบันทึกภาพในพื้นที่ของบริษัท เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณดังกล่าว
  • เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (Consent) ตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ หากบริษัท ขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่านอย่างชัดแจ้ง

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

 • เพื่อทำรายการตามที่ท่านประสงค์ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และคำร้องขอหรือความคิดเห็นที่ท่านได้ให้ไว้ เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆ อาทิ กรอกเอกสารแบบสอบถามเมื่อท่านทำกิจกรรมกับบริษัท เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัทและแจ้งความประสงค์ให้ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการ หรือเพื่อดำเนินการตามอื่นๆ ตามที่ท่านร้องขอ
 • การตลาด (Marketing) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในด้านการตลาดและการโฆษณา เรามีกลไกการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งาน (Technical and Usage Data) และ ข้อมูลความสนใจ (Profile Data) ของท่าน เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมให้กับท่าน รวมถึงเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร เชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม นำเสนอสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นต่างๆ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ การยกเลิกการรับข้อมูลการตลาด (Opting Out) ด้านล่าง
  • การยกเลิกการรับข้อมูลการตลาด (Opting Out) ท่านสามารถปฏิเสธไม่รับข่าวสารจากเราได้ โดยส่งอีเมลมาที่ [email protected] ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับข่าวสารทางการตลาด การยกเลิก/ปฏิเสธนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแก่ท่านหรือธุรกรรมอื่นใดที่ท่านมีกับบริษัท
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัทต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเมื่อบริษัทประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้ หรือเมื่อบริษัทมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้บริษัท

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ริเวอร์พลัส เทรดดิ้ง จำกัด
   บริษัทไม่มีนโยบายในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และเราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลของท่านเว้นแต่กรณีที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งแก่ท่านตามรายละเอียดข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านไว้ก่อนหน้านี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการภายนอก (Supplier/Outsource/Service Provider) เช่น บริษัทตัวแทน คู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการ Cloud Computing ซึ่งอาจมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เราทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปนั้น สามารถเก็บรวบรวม และใช้ได้เฉพาะวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงเท่านั้น
 • หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงาน

6. การเก็บรักษา และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อ​มูลส่วนบุคคล
   บริษัท จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามลักษณะของข้อมูลที่ได้รับ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจากระบบงานคอมพิวเตอร์ จะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลกลางของบริษัทที่มีการดูแลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security) มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Access Control) กรณีข้อมูลที่จัดเก็บบนคลาวด์ (Cloud) บริษัทได้ใช้บริการผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud Provider) ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งบริษัทมีการตรวจสอบการบริการของผู้ให้บริการระบบคลาวด์อย่างสม่ำเสมอ
   สำหรับเอกสารหลักฐาน (Hard Copy) และสิ่งพิมพ์ (Printed Material) บริษัททำการสแกน (scan) และจัดเก็บเข้าระบบบริหารจัดการเอกสาร ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลเอกสารกลางของบริษัท ที่มีการดูแลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security) มีการกำหนดสิทธิในการใช้ระบบ รวมถึงมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Access Control) ในส่วนของเอกสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะถูกจัดเก็บในสถานที่ปลอดภัยในสำนักงาน เช่น ตู้เก็บส่วนกลางที่มีกุญแจล็อค มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงเอกสาร เป็นต้น และเอกสารที่ดำเนินการแล้วเสร็จจะถูกจัดเก็บที่โกดัง (Warehouse) ที่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระมัดระวังการเข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ

​ระยะเวลาก​​ารเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
   บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมไว้ กรณีที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเราไปแล้ว บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยมีระยะเวลา 10 ปี หรือตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อการตรวจสอบการให้สินค้าหรือบริการแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

   บริษัท ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะการบริการของบริษัท อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าวนั้น บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีดังนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท
 2. สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล (right to be informed) ท่านมีสิทธิในการได้รับแจ้งถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท จะทำการประมวลผลก่อนการเก็บรวบรวมหรือในขณะเก็บรวบรวม
 3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัท จัดทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัท เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 4. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัท แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัท ทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 8. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิข้างต้นทุกสิทธิ ดังนั้นเจ้าของข้อมูลสามารถร้องขอให้บริษัท ปฏิบัติตามสิทธิที่เจ้าของข้อมูลมีได้ทุกสิทธิ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องขอใช้สิทธิได้ผ่านทาง Line:@Riverplus
   ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น อย่างไรก็ดีบริษัทจะดำเนินการตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอตามสิทธิหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเหตุผลที่เจ้าของข้อมูลแจ้งมา ซึ่งเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีการร้องขอใช้สิทธิของตน บริษัทจะมีการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้องขอท่าน และแจ้งผลกลับไปภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารคำร้องขอใช้สิทธิครบถ้วน หากเกิน 30 วันบริษัทจะแจ้งสาเหตุของความล่าช้าในการแจ้งผลกลับให้เจ้าของข้อมูลทราบ ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธคำร้องของท่าน บริษัทจะแจ้งผลการปฏิเสธพร้อมเหตุผลกลับไปยังช่องทางติดต่อที่ท่านกำหนดไว้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยในการปฏิเสธ เจ้าของข้อมูลสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ Line:@Riverplus

9. วิธีการติดต่อ

Line:@Riverplus
บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด
99/9 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 1907-9 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

10. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

   บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว

ให้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงล่าสุดเดือน กรกฎาคม 2565 (Version 1.0)