• Home
  • Blog
  • Logistic
  • Program คำนวณกล่องเพื่อจัดสินค้า by RIVERPLUS

Program คำนวณกล่องเพื่อจัดสินค้า by RIVERPLUS

3_picking001
Cartonization คือ การคำนวณกล่องตาม Order เพื่อใช้ในการจัดสินค้า โดยการคำนวณกล่องนี้จะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ตัวแปรคือ
1. Deminsino ของสินค้า : ความกว้าง x ความยาว x ความสูง
2. Weight ของสินค้า : มีหน่วยเป็นกรัม
3. Dimension : ของกล่องใส่สินค้า : ความกว้าง x ความยาว x ความสูง
4. Max Weight : น้ำหนักมากสุดที่กล่อง รองรับได้ : มีหน่วยเป็นกรัม
5. Item Group : กลุ่มของสินค้าที่สามารถใส่ร่วมกันได้ และใส่ร่วมกันไม่ได้
6. Percent Calucate ของกล่องใส่สินค้า : พื้นที่ว่างในกล่องที่สามารถใส่ของได้จริง
ซึ่งการคำนวณกล่องที่มีประสิทธิภาพนั้นจะเน้นหลักสำคัญที่ Dimension ของสินค้า และPercent Calucate ของกล่องใส่สินค้าซึ่งหากว่าทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว การคำนวณกล่องที่ได้จะมีประสิทธิภาพ สามารถใส่สินค้าบรรจุลงในกล่องได้อย่างพอดี ไม่เสียเวลาในการเลือกกล่อง
และช่วยลดต้นทุนการส่งสินค้าที่มีการคิดราคาตามจำนวนกล่องที่ส่ง โดย Dimension นั้นยิ่งผู้ใช้ใส่ขนาดได้แม่นยำเท่าไร ก็ยิ่งทำให้ปริมาณกล่องที่ได้มีความแม่นจำมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าพูดถึง Percent Calucate แล้ว อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่ง เพื่อเก็บข้อมูลว่า เราควรจะกำหนดค่าเท่าไหร่ดี เพื่อให้จำนวนกล่องที่คำนวณออกมาได้ มีความแม่่นยำและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดสินค้าและส่งสินค้าได้ทันตามเวลา
3_picking002
Dataflow ของกระบวนการคำนวนกล่อง
เริ่มจาก Order ที่ส่งมาจาก Server ต้นทางของระบบ AS400 (หรือ ERPตัวอื่นๆ) ซึ่ง Order นั้นอาจจะเป็น Order ที่สั่งมาจากลูกค้า หรือเป็ฯ TRN คือ Transfer order ที่ใช้สำหรับโอนสินค้าระหว่างสาขา ส่งเข้ามาที่ระบบ Pick To light ซึ่ง การ Trasnfer นี้อาจจะใช้ในรูปแบบของ Textfile ที่ง่ายที่สุด หรือ Interface มาทางNet Socket ที่สามารถลิ้งเข้ากับระบบ Pick to Light ได้โดยครง ซึ่งจะใช้เวลาในการ import ข้อมูลเข้าระบบน้อยกว่า textfile ซึ่งการ Import Orderนี้จะเป็นแบบอิสระที่ไม่มีผลกระทบต่อ การคำนวณกล่องหรือการจัดสินค้าตามไฟแบบ pick to light แต่อย่างใด เปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่นำเข้าไปในระบบ เพื่อให้ได้ output ที่ออกมาในรูปแบบของจำนวนกล่องที่มีการคำนวณตาม Dimension และ Weight ของ item แต่ละ sku ตามOrder ที่ต้องจัดสินค้า ซึ่งระบบการคำนวณกล่องจะเริ่มต้นเมื่อพนักงานสั่งปริ้น label เพื่อนำ labelไปแปะกล่องตามขนาดที่ได้จากการคำนวณกล่อง ซึ่ง label ที่ปริ้นออกมาแต่ละใบจะมีเลข Carton Number เพื่อใช้เป็นเลขที่อ้างอิงในการจัดสินค้า และใช้สำหรับ check 100% ในกรณีที่มีการจัดสินค้าขาดหรือเกิน เพื่อให้พนักงานท้ายไลน์ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่บรรจุอยู่ในกล่องแต่ละกล่อง ซึ่งถ้าหากสินค้าในกล่องมีจำนวนไม่ครบหรือขาดสินค้าบางรายการที่ไม่ได้จัด ระบบจะแจ้งเตือนให้พนักงานท้ายไลน์ที่ทำการ scan หมายเลข carton number แต่กล่องกล่อง ให้ไปหยิบสินค้า ที่ขาด หรือนำสินค้าที่เกินออกจากล่อง เพื่อให้การจัดสินค้าในกล่องแต่ละใบมีความถูกต้อง และครบจำนวนกล่องตาม Order ที่ได้คำนวณไว้
3_picking003
3_picking004
3_picking005
3_picking006
ขั้นตอนการคำนวณกล่อง
1. ระบบจะเริ่มจากการ get dimesion ของรายการสินค้าที่อยู่ใน Order
2. ระบบจะค้นหากล่องที่เหมาะสมกับ Item ทีละ sku โดยพิจาราณาจาก Max Length ของ dimesion สินค้า
3. ระบบจะทำการแยกสินค้าตาม Item Group ที่สามารถใส่รวมกันได้ และสินค้าที่ต้องแยกใส่กล่องคนล่ะกล่อง
4. ระบบจะรวม Dimension ของ Item ทั้งหมาด เพื่อบรรจุใส่กล่อง
6. ระบบจะทำการลบ Percent Calculate ของ Dimension กล่อง เพื่อเว้นที่ว่างไว้สำหรับค่า Error ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาใส่กล่อง
7. ระบบจะคำนวณกล่องตามลำดับขนาดกล่องจากใหญ่สุดไปเล็กสุด จนครบทุก item ของ order
3_picking007
3_picking008
Adjust Carton
ในกรณีที่มีสินค้าไม่สามารถใส่กล่องที่คำนวณได้ ระบบสามารถคำนวณกล่องใหม่อีกครั้งได้ที่ท้ายไลน์ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่จะมาจาก Dimension ที่ตัว master ของ sku นั้นใส่เกินขนาดหรือเล็กจนเกินไป ซึ่งมีผลต่อการคำนวณสูง เพราะนอกจากการคำนวณกล่องจะใช้ dimension และ weight แล้ว จะมีตัวแปรอีกหนึ่งตัวแปรก็อีก Percent ของกล่องที่สามารถใส่ของได้จริง ซึ่งถ้าหากพบว่ามีจำนวนกล่องที่ไม่สามารถใส่สินค้าได้พอในจำนวนมาก พนักงานอาจจะต้องปรับ percent ของกล่องที่สามารถใส่ของได้จริงนี้ ให้เพิ่มขึ้นไปอีก หรือลดลงในกรณที่พื้นที่ว่างในกล่องมีปริมาณมากเกิน ซึ่งผลจะทำให้การคำนวณกล่องนั้นได้จำนวนกล่องในปริมาณที่เกินจำเป็น โดยจะมีผลทำให้เพิ่ม cost ในการจัดซื้อกล่องและlabel รวมไปถีงการขนส่งที่คิดตามจำนวนกล่อง มีราคาสูงขึ้นซึ่งปัญหาเหล่านี้ระบบ Pick to light ก็ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งพนักงานสามารถ Adjust Carton ได้โดยเลือกขนาดกล่องและจำนวนที่จะใส่สินค้าได้เองโดยเลือก item ใส่เข้าไปในกล่องแต่ละกล่อง จากนั้นก็ทำการ Print label ของ carton number ใหม่เพื่อจัดสินค้าลงใส่กล่องให้ครบถ้วนตาม Order ซึ่งทันทีที่ผู้ใช้ Adjust carton และ Print label เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการลด Carton number ของเก่าทิ้งทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสันของผู้ใช้ และผู้ตรวจสอบสินค้าใน Process ส่งสินค้าหรือ Track สินค้าย้อนหลัง
ประโยชน์ของการคำนวณกล่อง
1. ลดเวลาในการจัดสินค้าใส่กล่อง
2. สามารถควบคุมปริมาณกล่องที่จะใช้ในการจัดสินค้า เพื่อให้เพียงพอต่อ Order ที่ต้องจัดสินค้า
3 สามารถควบคุมปริมาณ Label ที่ใช้สำหรับแปะกล่องได้ โดยระบบคำนวณปริ้นมาณ label ที่ต้องใช้สำหรับ Order ที่ต้องจัดสินค้า
4. ลดเวลาในการค้นหาสินค้าได้ในกรณที่มีสินค้าขาดหรือเกิน
5. ลดเปอร์เซนของสินค้าหายได้ เนื่องจากระบบสามารถควบคุมได้ถึงในระดับกล่อง ซึ่งมีความละเอียดมากกว่าในระดับ Order
6. ลดขั้นตอนในการชั่งน้ำหนักของสินค้า โดยน้ำหนักจะคำนวณมาตั้งแต่ตอนแรกที่คำนวณกล่องได้ในแต่ละ order
7.ลดเวลาในการตรวจสอบสินค้าในขั้นตอนการ Load สินค้าขึ้นรถ โดยระบบจะตรวจสอบจากจำนวนกล่องที่ได้จากการคำนวณ
8. สามารถ track สินค้าย้อนหลังได้ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา หรือส่งไม่ครบตามจำนวน
9. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ในกรณีที่จัดส่งสินค้าคิดราคาตามจำนวนกล่อง