Replenishment ของระบบ Digital Picking System

DPS01
การเติมสินค้าสามารถเติมได้ใน 2 กรณี คือ
1. เติมสินค้าเมื่อสินค้าเกิดการ Shortage : จะเกิดขึ้นเมื่อจำนวนสินค้าใน Location นั้น ไม่พอที่จะหยิบสินค้าตามจำนวนที่ไฟ Pick To Light แสดงให้หยิบสินค้า ซึ่งจะทำให้ Order ที่ทำอยู่ขณะนั้น ไม่สามารถจบ Order ได้ ทำให้เสียเวลาในการหยิบสินค้า
ซึ่งระบบ P2L system สามารถกดการหยิบสินค้า ตามจำนวนที่หยิบสินค้าจริง แล้วกด Confirm ยืนยันกลับไปที่ Server เพื่อแจ้งให้ระบบรู้ว่ามีสินค้าที่เกิดการ Shortage ซึ่งจะปรากฏรายงานในหน้า Report ที่มีแถบสีแสดง เพื่อแจ้งให้พนักงาน Restock ทราบว่ามีสินค้าที่ต้องเติมสินค้าเร่งด่วน โดยพนักงานจะต้องหยิบสินค้าตามที่ Alert เตือนในหน้ารายงานเพื่อไปเติมเต็มสินค้าที่จุด Checking ของ ท้าย Line การ Picking
2. เติมสินค้าเมื่อสินค้าต่ำกว่าจำนวน Minimum Stock : จะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าที่หยิบตามระบบ Pick to Light มีจำนวนสินค้าใน Loation นั้น ๆ ต่ำกว่า Minimum Stock ที่กำหนดไว้ ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนทันทีที่มีการกดปุ่ม Confirm ที่ Pick Tag ซึ่งจะมีการตัด Stock ทันที่ที่ Location ที่ทำการหยิบสินค้า ซึ่งจะปรากษรายงานในหน้า Report ที่มีแถบสีเหลือง โดยการเติมสินค้านั้นจะต้องเติมให้เต็มตามจำนวน Maximum Stock เพื่อลดจำนวนครั้งและระยะเวลาที่ใช้ไปในการเติมสินค้า และลดปัญหาการ Shortage ของสินค้า
DPS02
DPS03
DPS04
กระบวนการเติมสินค้าจะเริ่มจาก Super visor
ที่ทำหน้าที่ดู Re-stock Minitor ส่งข้อมูลไปที่พนักงานเติมสินค้าโดยจะต้อง assign Task ให้กับพนักงานที่รับผิดชอบตาม Zone หรือ Area ที่ทำงาน ซึ่งในแต่ละ Task จะต้องมีการระบุ Location , สินค้าและจำนวนสินค้าที่ต้องเติมให้เต็มโดยในระบบสามารถที่จะส่งข้อมูล link ไปที่ PDA ของพนักงานได้โดยตรงซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการปร้ินเอกสารการเติมสินค้า และระบบจะ Update Stock ทันทีที่ผู้ใช้ Confirm การเติมสินค้ามาจาก PDAแต่ถ้าในกรณีที่ Wireless เกิดการเสียหายขึ้น Super vior ก็สามารถที่จะปริ้นPaper Work เพื่อให้ พนักงานเติมสินค้าได้เช่นกัน โดยพนักงานจะต้องนำเอกสารกลับมาที่ Workstation เพื่อ Confirm การเติมสินค้า ตามลำดับ
DPS05
การวางแผนพยากรณ์ร่วมกันและการเติมเต็มคืออะไร?
การวางแผนพยากรณ์ร่วมกันและการเติมเต็ม (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) เป็นการมุ่งปรับปรุงการประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดหา โดยทั้ง 2 ฝ่ายทำการตกลงในการร่วมกันวางแผน การพยากรณ์ยอดขาย และการเติมเต็มสินค้า เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างผู้ซื้อกับผู้จัดหาและแสดงผ่านเทคโนโลยยีสารสนเทศ (IT) ทำให้คู่ค้าสามารถทำการอัพเดตข้อมูลได้
DPS06
การเติมเต็มสินค้า สามารถพิจารณาจากระดับความต้องการในการตอบสนองการการสั่งซื้อ โดยมีตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทราบถึงประสิทธิภาพในการทำงานและเพื่อสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารการเติมเต็มสินค้า ดังนี้คือ
1.Service level คือ ระดับการให้บริการ Supplier ถึงศูนย์กระจายสินค้า และจากศูนย์กระจายสินค้าถึงสาขา
2.Stock Cover Day คือการคำนวณสัดส่วนระหว่างจำนวนสินค้าคงคลังกับสินค้าที่ส่งออกจากศูนย์กระจายสินค้า
3.Stock Out off shelf คือจำนวนสินค้าขาดบนชั้นวางสินค้า
DPS07
ข้อจำกัดที่ควรคำนึงในการเติมสินค้า
1. ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง Supplier และลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นการยากที่เราจะสามารถเข้าไป Share ข้อมูลกับ Supplier หรือลูกค้าได้ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของความลับ การที่ต่างคนต่างวางแผนไม่มีการทำงานแบบ Synchronize ซึ่งกันและกัน การบริหารโดยปล่อยให้มี Inventory มากๆนั้น จะเกิดผลค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งมีผลต่อองค์กรอย่างมาก จะต้องมาจากระบวนการทางด้าน Information Sharing ที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ข้อมูลเพื่อศึกษาอีกฝ่ายได้อย่างละเอียด และจะต้องอาศัย Collaborative Relationship คือการร่วมมือในทุกส่วน จะต้องมีการปรึกษาหารือกันว่า แต่ละจุดนั้น สามารถลดต้นทุนลงไปได้มากน้อยเพียงใด และจะไปให้ถึงที่สุดนั้น ต้องมี Virtual Integration ที่จะต้องทำให้ความร่วมมือของแต่ละฝ่าย เป็นความร่วมมือร่วมกันของทุกองค์กรร่วมกัน
2.เทคนิคที่ต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งต้องมีการลงทุนที่สูง เช่นระบบ EDI, บาร์โค้ด, RFID บริษัทบางแห่งไม่สามารถทำได้เพราะไม่ได้ใช้ระบบ IT ในการดำเนินงาน