แนวโน้มธุรกิจธุรกิจค้าปลีกไทย ปี 2565 – 2567

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่

สถานการณ์ปี 2564

 • ช่วง 9 เดือนแรก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ซบเซาต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกไทยลดลงต่อเนื่อง โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน ในเดือนกรกฎาคม สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับลดต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลจากภาครัฐทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบเข้มงวด (ลดระยะเวลาเคอร์ฟิว ให้เวลาห้างร้านเปิดดำเนินการมากขึ้น) ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น ผนวกกับการทยอยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงปลายปี เอื้อประโยชน์ต่อการฟื้นตัวของการบริโภคโดยรวม 
 • ช่วงไตรมาสสุดท้าย คาดว่ายอดขายของกลุ่มดิสเคาท์สโตร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อจะกระเตื้องขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ส่งผลให้ทั้งปี 2564 ยอดขายร้านค้าปลีกสมัยใหม่จะหดตัว 5.5-6.5% ชะลอลงจากที่หดตัว 12% ในปี 2563
1
supermarket aisle with empty shopping cart business concept
2

แนวโน้มปี 2565-2567 ของธุรกิจค้าปลีก

รายได้ของธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 2.0-3.5% ต่อปี ปัจจัยหนุนจาก

 • ลังซื้อในประเทศทยอยฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจ จาก (1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของภาครัฐ (2) การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวฟื้นตัว โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 7.5 ล้านคนในปี 2565 และเพิ่มเป็น 21 และ 35 ล้านคนในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ และ (3) การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ CLMV หนุนร้านค้าปลีกตามแนวชายแดน
 • ผู้ประกอบการเร่งปรับตัว เพื่อขยายฐานรายได้และกลุ่มลูกค้าในระยะยาว โดย (1) ขายออนไลน์เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการขายหน้าร้าน (2) การเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจอื่น เช่น โลจิสติกส์ และ (3) ขยายสาขาเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดรอง รวมถึงพื้นที่ EEC และแนวชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายใหญ่มีแนวโน้มขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโต
 • แนวโน้มการเติบโตของรายได้ร้านค้าปลีกแต่ละประเภท มีดังนี้
  • ห้างสรรพสินค้า คาดขยายตัวเฉลี่ย 2.0-3.5% ต่อปี จากที่หดตัว 7.5% ในปี 2564 ปัจจัยหนุนจากกำลังซื้อในประเทศที่กระเตื้องขึ้นตามเศรษฐกิจ โดยผู้ประกอบการเน้นลงทุนในจังหวัดที่มีศักยภาพ รวมถึงในต่างประเทศ
  • ดิสเคาท์สโตร์ คาดเติบโตเฉลี่ย 1.5-2.8% ต่อปี จากที่หดตัว 6.0% ในปี 2564 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายได้ปานกลางหรือต่ำ ซึ่งเน้นสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม การแข่งขันด้านราคาภายในธุรกิจยังคงรุนแรง และยังต้องแข่งขันกับร้านค้าปลีกอื่นๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ
  • ซูเปอร์มาร์เก็ต คาดเติบโตเฉลี่ย 2.8-4.7% ต่อปี จากที่หดตัว 6.0% ในปี 2564   หนุนโดยการจับจ่ายของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง
  • ร้านสะดวกซื้อ คาดเติบโตเฉลี่ย 1.7-3.5% ต่อปี จากที่หดตัว 6.6% ในปี 2564 จากการขยายสาขาครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้สะดวก

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/outlook-2022-2024